SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW

 


Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Za dokumentację medyczną uważa się:
- historię choroby pacjenta z wpisami dokonanymi przez lekarzy udzielających świadczeń  w SP ZOZ w Sejnach,
- dokumenty wytworzone w innym zakładzie opieki zdrowotnej, ale włączone do historii choroby pacjenta przez lekarza SP ZOZ w Sejnach,
- wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych włączone do historii choroby pacjenta,
- kopie wydanych zaświadczeń lub orzeczeń, jeśli zostaną włączone do dokumentacji przez  lekarza SP ZOZ w Sejnach,
- dokumentację zbiorczą (księgi ewidencyjne przyjęć, wykonanych zabiegów i badań diagnostycznych) prowadzoną przez SP ZOZ w Sejnach.

Dokumentację udostępnia się:
- do wglądu w siedzibie SP ZOZ w Sejnach w warunkach zachowania poufności,
- poprzez sporządzenie z niej odpisów, wyciągów lub kopii,
- poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru, na wniosek organów uprawnionych (sąd, prokurator, rzecznik odpowiedzialności zawodowej).

Dokumentacja medyczna jest także udostępniana innemu zakładowi opieki zdrowotnej lub podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy jest ona niezbędna dla zachowania ciągłości leczenia. W takim trybie udostępnia się karty szczepień, które na wniosek zakładu wysyła się w warunkach zapewniających poufność danych osobowych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii SP ZOZ w Sejnach pobiera opłatę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w wysokości nie przekraczającej 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Aktualna stawka za udostępnienie 1 strony kopii: 0,50 zł (dopuszczalna wysokość: 0,69 zł, stan na dzień 01.01.2011).

Osoby uprawnione do odbioru dokumentacji medycznej:
- pacjent,
- jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku dzieci jeden z rodziców, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych osoba wskazana przez sąd rodzinny),
- osoba wskazana przez pacjenta w razie śmierci, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego za życia (w przypadku gdy za życia pacjent nie złożył takiego upoważnienia, dokumentacja medyczna nie może zostać udostępniona nikomu),
- osoba upoważniona przez pacjenta jednorazowo lub do odwołania upoważnienia.

Oświadczenia o udostępnieniu dokumentacji w razie śmierci, złożone dotychczas w historiach chorób pozostają w mocy o ile nie zostaną zmienione oświadczeniem późniejszym.

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej - pacjent (.doc) (.pdf)
Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej - opiekun prawny (.doc) (.pdf)
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej (.doc) (.pdf)

______________________________________________________________

Dokumentacja ZPO (.pdf)

______________________________________________________________