SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 25.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór oferty na Organizację dwudniowej wizyty studyjnej w SP ZOZ w Sejnach oraz dwudniowych warsztatów transgranicznych dotyczących opieki zdrowotnej w ramach projektu nr LT-PL-3R-253 pn. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” („Strengthening of cross – border cooperation towards aging and social services”) realizowanego w partnerstwie z Administracją Samorządu Pagėgiai (Litwa) oraz Administracją Samorządu Birštonas (Litwa) a także Gminą Puńsk (Polska) będącą Liderem projektu, w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (.pdf)