SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 28.11.2011 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium. 

Ogłoszenie o konkursie ofert (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.11.2011 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.doc) (.pdf)

Załączniki do Szczegółowych warunków konkursu ofert

Załącznik nr 1 – Oferta (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo – cenowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Wymagania graniczne dla Pakietu nr 1 i 2 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa najmu pomieszczeń (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Umowa - projekt (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.12.2011 r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje o dokonaniu zmian w załączniku nr 2 i 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz przesunięciu terminu składania ofert do dnia 12 grudnia 2011 r. do godz. 9:30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 10:00.

Poniżej Zamawiający przedstawia załącznik nr 2 i 3 po wprowadzonych zmianach.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo – cenowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Wymagania graniczne dla Pakietu nr 1 i 2 (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.12.2011 r.


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach dokonuje zmiany w Pakiecie nr 2 (pakiet mikrobiologiczny) w ten sposób, że dodaje pozycję nr 36 o treści:

„36. Wirus grypy, szybki test różnicujący typ A/typ B, szacunkowa liczba badań: 150 szt., wymagany czas badania od otrzymania materiału: 1 dzień”.

Pozostałe pakiety pozostają bez zmian.
W związku ze zmianą, Zamawiający poniżej zamieszcza aktualny Pakiet nr 2 (pakiet mikrobiologiczny).

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo – cenowy (Pakiet nr 2) (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.12.2011 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w konkursie  ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań  laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium wpłynęły cztery oferty następujących firm:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne „NovaLab” s.c. z siedzibą w Suwałkach, ul. Młynarskiego 9, cena oferty: 1 163 050,00 zł.
2. Diagnostyka Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Olszańska 5, cena oferty: 2 189 931,84 zł.
3. NZOZ Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska ESKULAP z siedzibą w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 51, cena oferty: 1 480 017,50 zł.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, cena oferty: 1 570 960,50 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.12.2011 r.

WYBÓR OFERTY


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w konkursie  ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań  laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium dokonał oceny ofert i wybrał ofertę najkorzystniejszą złożoną przez:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne „NovaLab” s.c. z siedzibą w Suwałkach,
ul. Młynarskiego 9, cena oferty: 1 163 050,00 zł. Wybrana oferta uzyskała podczas oceny 100 pkt.

Pozostałe oferty otrzymały następującą ocenę:
1. Diagnostyka Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie – 53,11 pkt.
2. NZOZ Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska ESKULAP z siedzibą w Augustowie – 78,58 pkt.
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki z siedzibą w Suwałkach – 74,03 pkt.

_____________________________________________________________________________________