SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 20.10. 2014

Znak postępowania: 2/2014

OGŁOSZENIE
NA SKŁADANIE OFERT DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI WINDY TOWAROWEJ
W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W SEJNACH

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Opis windy:
Dźwig towarowy 3 przystankowy do przewozu posiłków z kuchni na oddziały szpitalne.
Rok produkcji 1970.
Udźwig 100 kg.
Producent - ZUD Warszawa.
2. Zakres modernizacji:
- wymiana napędu wciągarki, (przekładnia, silnik, koło cierne),
-wymiana tablicy sterującej wraz z czujnikami,
- wymiana przewodów związanych z zasilaniem i sterowaniem urządzenia,
- wymiana drzwi szybowych (gilotynowych) wraz z ościeżnicami na drzwi z ościeżnicami wykonanymi ze stali nierdzewnej,
- wymiana kaset  przyzywowych,
- wyłożenie istniejącej kabiny blachą ze stali nierdzewnej o grubości 0,5mm podłoga  i 0,25 mm ściany i sufit,
- odnowienie ścian szybu i maszynowni farbami emulsyjnymi z uzupełnieniem ubytków tynku.
3. Pozostałe elementy dźwigu, jak prowadnice, kabina, przeciwwaga pozostają bez zmian – wymagają tylko odnowienia pokrycia antykorozyjnego.
4. Po wykonaniu modernizacji należy urządzenie przekazać użytkownikowi wraz z aktualnym protokołem odbioru UDT po modernizacji. Koszty związane z odbiorem UDT ponosi wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega czas wyłączenia urządzenia na 7 dni, na czas modernizacji.

IV. Wymienione urządzenie jest dostępne do oględzin po uprzednim uzgodnieniu z Panem Zdzisławem Daniłowiczem tel. 512 258 305, który upoważniony jest  do kontaktu z Wykonawcami

V. Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w kopertach zamkniętych z opisem ”Oferta na modernizację dźwigu” należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Sejny ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny, do dnia 30.10.2014 do godz. 12:00.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto, z    naliczonym podatkiem VAT według obowiązującego prawa.

VI. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.10.2014 o godz. 12:30.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy wyborze Wykonawcy.

VII. Wykonawca jest obowiązany wykonać zamówienie do dnia 30.11.2014.

VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
3. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) o:
- posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
- dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie:
- listem poleconym (adres podany w pkt I),
- faksem (87 516 23 41),
- e-mailem (sekretariat@szpital.sejny.pl)

Załączniki:
1. Formularz ofertowy  (.docx) (.pdf)
2. Oświadczenie (.docx) (.pdf)
3. Wzór umowy (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.11. 2014 r.

INFORMACJA
O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postepowaniu 2/2014 na modernizację windy towarowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach złożono następujące oferty:

1. Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., Bolęcin 41, 09-110 Sochocin, wartość brutto: 38 125,08 zł.
2. Zakład Dźwignic i Instalacji Elektrycznych Marek Gwiazdowski, ul. Kowalskiego 6/44, 16-400 Suwałki, wartość brutto: 24 600,00 zł.

II. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
Zakład Dźwignic i Instalacji Elektrycznych Marek Gwiazdowski ul. Kowalskiego 6/44, 16-400 Suwałki

_____________________________________________________________________________________