SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 27.10. 2014

Znak postępowania: 3/2014

OGŁOSZENIE
 NA SKŁADANIE OFERT DOTYCZĄCYCH OKRESOWEGO BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE:

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia: Okresowe badanie instalacji elektrycznej wykonywane będzie w następujących obiektach SP ZOZ na terenie Sejn:


Lp.

Budynek

Ilość punktów

Ilość wył.-róż.

Ilość obwodów

1

Przychodnia Powiatowa, ul. W. Polskiego 60D

180

20

65

2

Garażowo – warsztatowy, ul. dr E. Rittlera 2

60

0

4

3

Pralnia – kotłownia, ul. dr E. Rittlera 1

55

1

22

4

Administracja, ul. 22-Lipca 45

65

3

26

5

Przychodnia POZ, ul. 1 Maja 2

94

10

60

6

Budynek wiaty – zaplecza technicznego, ul. dr E. Rittlera 1

50

2

5

7

Socjalno – techniczny, ul. dr E. Rittlera 1

20

2

10

8

Hydrofornia, ul. dr E. Rittlera 1

20

0

19

Ogółem ilość punktów pomiarowych wynosi: 793. Ilości punktów pomiarowych mogą się nieznacznie różnić od podanych.

IV. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Zdzisław Daniłowicz, tel. 512 258 305.

V. Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Oferta dotycząca okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie:
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych.”
2. Ofert należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Sejny ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny, do dnia 04.11.2014 do godz. 12:00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto, z naliczonym podatkiem VAT według obowiązującego prawa.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

VII. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.11.2014 o godz. 12:30.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy wyborze Wykonawcy.

VIII. Wykonawca jest obowiązany wykonać zamówienie do dnia w ciągu 30 dni od podpisania umowy

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
3. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) o:
- posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
- dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie:
- listem poleconym (adres podany w pkt I),
- faksem (87 516 23 41),
- e-mailem (sekretariat@szpital.sejny.pl)

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy  (.docx) (.pdf)
  2. Oświadczenie (.docx) (.pdf)
  3. Umowa – projekt (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.11.2014 r.

INFORMACJA
O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ


I. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postepowaniu 3/2014 dotyczącym okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie badania ochrony przeciwporażeniowej, badania stanu izolacji przeciwporażeniowej oraz badania włączników różnicowo-prądowych złożono następujące oferty:

1. Zakład Elektroenergetyczny »S.H.W.« tech. Stanisław Zieliński, ul. Lelewela 5, 07-410 Ostrołęka, wartość brutto – 5 658,00 zł
2. EL-STAL Grzegorz Staleńczyk, ul. Tartaczna 30A, 16-300 Augustów, wartość brutto – 2 569,47 zł
3. Pomiary Elektryczne i Termowizja, ul. Starowiejska 44, 26-505 Orońsko, wartość brutto – 4 758,00 zł
4. „PROMETEUSZ’’ Marek Mićko, ul. Mickiewicz 19/2, 11-320 Jeziorany, wartość brutto – 14 630,85 zł
5. EL-ENERGO Marian Andrzej Słoma, os. Centrum 13a/18, 16-100 Sokółka, wartość brutto – 3 839,75 zł
6. ELEKTROTECHNIKA Marek Mikołajczyk, ul. gen. Władysława Sikorskiego 7/2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wartość brutto – 2 275,50 zł
7. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Zbigniew Wołukanis, ul Zawadzkiego 12/17, 16-500 Sejny, wartość brutto – 2 536,00 zł
8. F.H.U.P. „SZCZEPAŃSKI’’ Michał Szczepański, ul. Elektryczna 2/3, 16-300 Augustów, wartość brutto – 5 852,34 zł
9. PPHU – UNITECH Małgorzata Koszyk, ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki, wartość brutto – 3 608,94 zł

II. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
ELEKTROTECHNIKA Marek Mikołajczyk, ul. gen. Władysława Sikorskiego 7/2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

_____________________________________________________________________________________