SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 19.12.2013 r.

W związku z tym, że na poniższe ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert, tj. 15 styczeń 2014 do godz. 12:00


OGŁOSZENIE

na wykonanie i zamontowanie umeblowania pokoju lekarskiego Oddziału Chirurgii
Szpitala Powiatowego w Sejnach, według załączonej dokumentacji

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Rittlera 2
16-500 Sejny
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie i zamontowanie umeblowania pokoju lekarskiego Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Sejnach, według załączonej dokumentacji.
IV. Składanie ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto, z naliczonym podatkiem VAT według obowiązującego prawa.
4. Ofertę należy przesłać w formie papierowej do Sekretariat SP ZOZ Sejny do dnia 27.12.2013 do godz. 12:00.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy wyborze Wykonawcy.
V. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami: cena: 100%
VI. Warunki, które musi spełniać Wykonawca: Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie i kwalifikacje oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Dokumentacja (.pdf) [25 MB]