SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

PRAWA PACJENTA

 


I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Prawa pacjenta w zakresie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (treść ustawy):
1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych za względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
2. Pacjent w zakresie opieki zdrowotnej ma prawo do (treść ustawy):
- świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń
- do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
- udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniu i przy urządzeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
- informacji o swoim stanie zdrowia,
- wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
- intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
- udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona,
- zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
- dostępu do informacji o prawach pacjenta, a ponadto, w zakresie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowy lub całodziennych świadczeń zdrowotnych na przykład w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do:
- środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
- pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, opieki duszpasterskiej
- dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie
- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
- wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
- wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,
- wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji,o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakresie,
- udzielania mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia go do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,
3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

Ulotka Rzecznika Praw Pacjenta „Pacjencie, czy znasz swoje prawa?” (.pdf)