SP ZOZ Sejny

 

 

Sejny, dnia 05.07.2011 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach

 

Numer ogłoszenia: 184505 - 2011; data zamieszczenia: 05.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.07.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 tys. euro
na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo – cenowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw wraz z referencjami (.doc) (.pdf)

_______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.07.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 06/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.doc) (.pdf)

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.07.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach, znak postępowania 6/ZP/2011 w wymagalnym terminie złożono 7 ofert.

Poniżej Zamawiający przedstawił wykaz złożonych ofert. (.doc) (.pdf)

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.08.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań została odrzucona oferta Firmy TBK Medical Partner Spółka z o.o. w zakresie Zadania nr 5.
Oferta wyżej w/w Firmy została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Przyczyną odrzucenia oferty Firmy TBK Medical Partner Spółka z o.o. zakresie Zadania nr 5 jest jej niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 13 opisał kryteria oceny ofert w następujący sposób:
- Kryterium 1 - cena 80%
- Kryterium 2 - Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie - 20%.
Wykonawca FirmaTBK Medical Partner Spółka z o.o. podała cenę. Zamawiający zwrócił się do ww Firmy z wezwaniem do uzupełnienia oferty o podanie kosztów ryczałtowych serwisowania urządzenia za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego. Mimo wezwania do uzupełnienia oferty Wykonawca nie podał ww kosztów serwisowania urządzenia.

W związku z powyższym ww oferta podlega odrzuceniu.

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.08.2011 r.

WYBÓR OFERTY

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym znak postępowania 06/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań wybrano oferty następujących Firm:

  1. BTL Polska Sp. z o.o. w zakresie Zadania nr 8.
  2. Ascor S.A. w zakresie Zadania nr 3.
  3. DIAGNOS Sp. z o.o. w zakresie Zadania nr 4.
  4. STOLTER sp. z o.o. w zakresie Zadania nr 5.
  5. ,,KONKRET’’ Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna w zakresie Zadania nr 7.
  6. BiaMediTek Spółka z o.o. w zakresie Zadania nr 2 i 6.

Poniżej Zamawiający przedstawił ocenę wszystkich ofert. (.doc) (.pdf)
Wykonawcy spełniają wymagania SIWZ. Wybrane oferty są korzystne pod względem finansowym.

_______________________________________________________________________________