SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 28.10.2011 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku
z podziałem na 12 pakietów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 283715 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.10.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku
z podziałem na 12 pakietów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówieniay (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 03.11.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 07/ZP/2011 na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 12 pakietów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.11.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 12 pakietów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach, znak postępowania 7/ZP/2011 w wymagalnym terminie złożono 11 ofert.

Poniżej Zamawiający przedstawił wykaz złożonych ofert. (.docx) (.pdf)

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.11.2011 r.

WYBÓR OFERTY

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 07/ZP/2011 na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 12 pakietów wybrano oferty następujących Firm:

1) Aesculap Chifa Sp. z o.o., pakiet nr 12
2) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A, pakiet nr 3, 4, 9
3) RMD Sp. z o.o., pakiet nr 10
4) NEOMED Barbara J. Stańczyk, pakiet nr  6, 7
5) PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., pakiet nr 1
6) Bialmed Sp. z o.o., pakiet nr 8
7) HAND-PROD Sp. z o.o., pakiet nr 5, 11
8) Zakład Usługowo-Handlowy „PROLAB”, pakiet nr 2


Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

Poniżej Zamawiający przedstawił ocenę wszystkich ofert.  Wykonawcy spełniają wymagania SIWZ. (.docx) (.pdf)

______________________________________________________________________________