SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 04.11.2011 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 288391 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.11.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówieniay (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.11.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 08/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w  Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 10.11.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 08/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w  Sejnach wpłynęły zapytania w zakresie zadania nr 4, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 15.11.2011 r.

 ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w Sejnach, znak postępowania 8/ZP/2011 w wymagalnym terminie złożono 4 oferty.

Poniżej Zamawiający przedstawił wykaz złożonych ofert. (.docx) (.pdf)

______________________________________________________________________________

Sejny, dnia 15.11.2011 r.

WYBÓR OFERTY

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. późn.zm) Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 8/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań wybrano oferty następujących Wykonawców:

1. BiaMediTek Spółka z o.o. , ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok – w zakresie zadania nr 4 i 5,
2. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65 – 410 Zielona Góra – w zakresie zadania nr 2,
3. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa - w zakresie zadania nr 1,
4. BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa - w zakresie zadania nr 3.

Oferty ww. Wykonawców spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

______________________________________________________________________________