SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 11.01.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 10663 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.01.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa - projekt (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 16.01.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 01/ZP/2012 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć  zadań dla SP ZOZ w  Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.01.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 01/ZP/2012 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć  zadań dla SP ZOZ w  Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań dla SP ZOZ w Sejnach, znak postępowania 01/ZP/2012 w wymagalnym terminie złożono 8 ofert.
Poniżej Zamawiający przedstawił wykaz złożonych ofert. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PODZIAŁEM NA SZEŚĆ ZADAŃ W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 I NR 5

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań w zakresie:
1) zadania nr 2. Wirówka laboratoryjna
2) zadania nr 5. Fantom
postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.). Na każde z wyżej  wymienionych zadań złożono po jednej ofercie. Ceny złożonych ofert przewyższają kwoty, które Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 2 i zadania nr 5.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.02.2012 r.

WYBÓR OFERT W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 4, 6

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 01/ZP/2012 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań wybrano oferty następujących Firm:

1. ASCOR S.A., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, zadanie nr 6. Pompa infuzyjna.
2. MEDEN Sp. z o.o., Al. Wyzwolenia 14a/99, zadanie nr 1. nCPAP.
3. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra, zadanie nr 4. Transporter do bezpiecznego przewozu pacjentów.

Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.
Poniżej Zamawiający przedstawił ocenę wszystkich ofert w zakresie zadania nr 1, 4, 6. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.02.2012 r.

WYBÓR OFERTY  W ZAKRESIE ZADANIA NR 3

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 01/ZP/2012 w zakresie zadania nr 3 wybrano ofertę Firmy:

Zakład Elektroniczny Videomed, ul. Klonowa 18, 58 – 310 Szczawno Zdrój

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.
Oferta Firmy: Garmex Andrzej Jafiszow Sp. j., ul. Lawendowa 62, 15–642 Białystok otrzymała podczas oceny ofert 95,18 pkt.

_____________________________________________________________________________________