SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 25.01.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 23918 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.01.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo - cenowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków(.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa - projekt (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonywanych dostaw (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 02/ZP/2012 na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ  w wymagalnym terminie złożono 2 oferty.
Poniżej Zamawiający przedstawił wykaz złożonych ofert. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.02.2012 r.

WYBÓR  OFERTY

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 02/ZP/2012 na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ wybrano ofertę  Firmy:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Spółka z o.o.,
ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk


Oferta ww Firmy uzyskała 100 pkt podczas oceny ofert. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym

Oferta Firmy: SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk podczas oceny ofert uzyskała 99,37 pkt.

_____________________________________________________________________________________