SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 17.02.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania.
Zadanie nr 1. Zakup i dostawa ambulansu transportowego
Zadanie nr 2. Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej

Numer ogłoszenia: 48630 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.02.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony z podziałem na dwa zadania
Zadanie nr 1. Zakup i dostawa ambulansu transportowego
Zadanie nr 2. Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa - projekt (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonywanych dostaw (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.02.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 03/ZP/2012 w zakresie zadania nr 1 i 2 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 03/ZP/2012 z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1. Zakup i dostawa ambulansu transportowego.
Zadanie nr 2. Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej.

W wymagalnym terminie złożono 3 oferty w zakresie zadania nr 2.
1. Zadanie nr 2:  ,,Labsystem” s.c. E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31 – 416 Kraków, wartość brutto ofert – 7 041,60 zł.
2. Zadanie nr 2:  AMP Polska Sp. z o.o., ul. Gdyńska 31, 31 – 323 Kraków, wartość brutto ofert – 8 041,74 zł.
3. Zadanie nr 2: Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń, Oddział Białystok, ul. Włościańska 58, 15 – 199 Białystok, wartość brutto ofert – 7 344,00 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.03.2012 r.

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W ZAKRESIE ZADANIA NR 1

Zamawiający informujemy, że w postępowaniu przetargowym 03/ZP/2012 z podziałem na dwa zadania unieważnia postępowanie w zakresie Zadania nr 1. Zakup i dostawa ambulansu transportowego ponieważ nie zostały złożone oferty.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.03.2012 r.

WYBÓR  OFERTY

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 03/ZP/2012 w zakresie zadania nr 2 - zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej wybrano ofertę Firmy:

„Labsystem” s.c. E. Superata, M. Martini z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 100.
Oferta ww Firmy uzyskała 100 pkt podczas oceny ofert. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.

Oferta Firmy ALCHEM GRUP Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 21, oddział Białystok, ul. Włościańska 58 – uzyskała  95,88 pkt podczas oceny ofert.
Oferta Firmy AMP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gdyńska 31 – uzyskała 87,56 pkt podczas oceny ofert.

_____________________________________________________________________________________