SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 05.03.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę ambulansu transportowego

Numer ogłoszenia: 66416 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.03.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ambulansu transportowego


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa - projekt (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.03.2011 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 04/ZP/2012 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 04/ZP/2012 na zakup i dostawę ambulansu transportowego w wymagalnym terminie ofertę złożyła jedna firma: AMZ – KUTNO Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18. Wartość brutto oferty: 207 903,63 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.03.2012 r.

WYBÓR OFERTY

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 04/ZP/2012 na zakup i dostawę ambulansu transportowego wybrano ofertę Firmy:

AMZ – KUTNO Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18

Oferta ww Firmy uzyskała 100 pkt podczas oceny ofert. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.

_____________________________________________________________________________________