SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 27.03.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 94734 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.03.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa - projekt (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.03.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 05/ZP/2012 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.04.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 05/ZP/2012 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.04.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 05/ZP/2012 na  zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ wpłynęły następujące oferty:
Odnośnie zadania nr 1, tj. ssak elektryczny ofertę złożyły dwie firmy:
1. P.P.H.U. Ogarit Export-Import, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki, wartość brutto oferty 2 644,92 zł.
2. Redicalus Robert Kurtok, ul. Taterkiewicza 11/8, 41-819 Zabrze, wartość brutto oferty 7 344,00 zł.
Odnośnie zadania nr 2, tj. fantom ofertę złożyła jedna firma:
1. BiaMediTek Spółka z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wartość brutto oferty 22 988,70 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.04.2012 r.

WYBÓR OFERT

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 05/ZP/2012 na  zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania przedstawia poniżej wybór ofert.

Zadanie nr 1, tj. ssak elektryczny wybrano ofertę firmy:
P.P.H.U. Ogarit Export-Import, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki
Oferta ww. firmy uzyskała podczas oceny 100 pkt. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.
Oferta konkurencyjnej firmy Redicalus Robert Kurtok, ul. Taterkiewicza 11/8, 41-819 Zabrze podczas oceny ofert uzyskała 36,01 pkt.

Zadania nr 2, tj. fantom wybrano ofertę firmy:
BiaMediTek Spółka z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok
Oferta ww. firmy uzyskała 100 pkt podczas oceny ofert. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.

_____________________________________________________________________________________