SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 26.04.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 133694 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.04.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw wraz z referencjami (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Wzór umowy (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.05.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 06/ZP/2012 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.05.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 06/ZP/2012 na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta firmy MC Czuper Sp. J., ul. Poznańska 113, 60-185 Skórzewo k/Poznania,
pakiet nr 1: wartość brutto 130 822,56 zł
2. Oferta firmy Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska,
pakiet nr 1: wartość brutto 125 323,36 zł
pakiet nr 2: wartość brutto 17 083,44 zł
pakiet nr 3: wartość brutto 4 224,10 zł

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.05.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy:

MC Czuper Sp. J., ul. Poznańska 113, 60-185 Skórzewo k/Poznania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach. Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w SIWZ składania ofert na poszczególne pakiety: pakiet nr 1, 2, 3. Wykonawca mógł złożyć ofertę na jeden pakiet, na dwa lub trzy pakiety.
Pakiet nr 1 składał się z 15 pozycji. Natomiast Wykonawca złożył ofertę odnośnie poz. 9, 10, 12, 13, 14 w pakiecie nr 1 pomijając pozostałe.
Wykonawca złożył ofertę na część pakietu nr 1 a nie na cały, jak wymagał Zamawiający w SIWZ.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.05.2012 r.

WYBÓR OFERTY


Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 06/ZP/2012 na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach wybrano ofertę firmy:

Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska w zakresie pakietu 1,2 i 3.

Oferta w/w firmy podczas oceny pakietów uzyskała  po 100 pkt. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.

_____________________________________________________________________________________