SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 27.04.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na wykonanie projektu przebudowy części budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach oraz jego rozbudowy w oparciu o ramowy program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją

Numer ogłoszenia: 135386 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.04.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie projektu przebudowy części budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach oraz jego rozbudowy w oparciu o ramowy program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (Dotyczy osób fizycznych) (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Doświadczenie wykonawcy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji (wzór do ewentualnego wykorzystania) (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Projekt umowy (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.05.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 07/ZP/2012 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 16.05.2012 r.

ZAPYTANIE WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 07/ZP/2012 wpłynęło zapytania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.05.2012 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta firmy Wandachowicz – Kashyna Architekci Sp. P., ul. Rynek 18/2, 62–020 Swarzędz, wartość brutto: 268 755,00 zł.
2. Oferta firmy „WARS” Pracownia Architektoniczna – Tomasz Mach, Aleja Jana Pawła II 70 lok. 10, 00–175 Warszawa, wartość brutto: 344 400,00 zł.
3. Oferta firmy 2M STUDIO Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Marcin Marczak,  ul. Skorupska 34/46, 15–048 Białystok, wartość brutto: 246 000,00 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.05.2012 r.

WYBÓR OFERTY

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 07/ZP/2012 wybrano ofertę Firmy:

2M STUDIO Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Marcin Marczak, ul. Skorupska 34/46, 15 – 048 Białystok

Oferta w/w firmy podczas oceny ofert uzyskała  100 pkt. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.
Poniżej Zamawiający przedstawiał ocenę złożonych ofert (.pdf). Złożone oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ.

_____________________________________________________________________________________