SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 17.05.2012 r.

Ogłoszenie
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 200 tys. euro
na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej
dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

Numer ogłoszenia: 2012-069782-F02-PL; data zamieszczenia: 17.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.05.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala
i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Wykaz pomieszczeń kuchni (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Spis wyposażenia pomieszczeń kuchennych (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa najmu – projekt (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Umowa – projekt (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Założenia diet podstawowych (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 8 – Klasyfikacja najczęściej występujących diet (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 9 – Wykaz usług wraz z referencjami (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 15.06.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Wpostępowanie 9/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.06.2012 r.

SPROSTOWANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach doprecyzowuje następujące dokumenty:

1) załącznik nr 6 (umowa – projekt) do SIWZ w § 1 dopisuje pkt. 5, który przyjmuje następujące brzmienie:
„5. Wykonawca ma obowiązek pobierać codziennie próbki żywności z następujących posiłków: śniadanie, obiad, kolacja. Pobrane próbki żywności przechowuje przez 48 godzin w oddzielnej lodówce.

2) załącznik nr 5 (umowa najmu– projekt) do SIWZ w § 5, który brzmiał:
„Wynajmujący będzie ponosić koszty opłat za dostawę wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzanie ścieków i  wywóz nieczystości stałych.”
Przyjmuje brzmienie:
„1. Najemca będzie ponosić koszty opłat za dostawę wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzanie ścieków wg wskazań urządzeń pomiarowych na podstawie wystawianych faktur przez Wynajmującego.
2. Wynajmujący będzie ponosić koszty opłat za wywóz nieczystości stałych i c.o.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.06.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 09/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych wpłynęły oferty następujących Firm:
1. "DELFA’’ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe, ul. Ostródzka 20, 03 – 289 Warszawa.
Wartość oferty netto: 1 316 160, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 421 452,80 zł.
2. Konsorcjum firm: CATERMED S.A., ul. Siemaszki 15A, 31 – 201 Kraków i REBUS Sp. z o.o., Dąbrowa Chotomska, ul. Lipowa 36 D, 05 – 123 Chotomów.
Wartość oferty netto: 1 276 800, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 378 944,00 zł.
3. P. Dussmann Sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 55 A, 02 – 733 Warszawa.
Wartość oferty netto: 1 277 760, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 379 980,80 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.06.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

UZASADNIENIE

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 1 251 840 zł netto. Natomiast oferta z najniższą ceną złożona przez Konsorcjum  Firm CATERMED S.A. i REBUS Sp. z o.o., wynosi 1 276 800,00 zł netto i przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

_____________________________________________________________________________________