SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 19.06.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na rozbudowę kotłowni wraz z układem solarnym i instalacją elektryczną oraz pompami ciepła,
wykonanie instalacji solarnej c.w.u., regulacja instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników,
ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach
i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D

Numer ogłoszenia: 210344 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.06.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą” pn.: „Przetarg nieograniczony na zadanie 1: Rozbudowa kotłowni wraz z układem solarnym i instalacją elektryczną oraz pompami ciepła, wykonanie instalacji solarnej c.w.u., regulacja instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Dokumentacja techniczna (.zip)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.06.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 10/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą” pn.: „Przetarg nieograniczony na zadanie 1: Rozbudowa kotłowni wraz z układem solarnym i instalacją elektryczną oraz pompami ciepła, wykonanie instalacji solarnej c.w.u., regulacja instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D” wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 10/ZP/2012 „Rozbudowa kotłowni wraz z układem solarnym i instalacją elektryczną oraz pompami ciepła, wykonanie instalacji solarnej c.w.u., regulacja instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D” wpłynęły oferty złożone przez następujące Firmy (.pdf):

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Geo-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Lubicz Górny, ul. Warszawska 1a,
wartość oferty brutto: 1 844 762,49 zł.
2. LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Spółka Jawna z siedzibą w Rakowiskach, ul. Kryształowa 21,
wartość oferty brutto: 1 672 800,00 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.07.2012 r.

WYBÓR OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 10/ZP/2012 „Rozbudowa kotłowni wraz z układem solarnym i instalacją elektryczną oraz pompami ciepła, wykonanie instalacji solarnej c.w.u., regulacja instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D” wybrano ofertę złożoną przez Firmę:

LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Spółka Jawna z siedzibą w Rakowiskach, ul. Kryształowa 21

Podczas oceny ww  otrzymała 100 pkt, jest korzystna pod względem finansowym.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Geo-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu  Górny, ul. Warszawska 1a podczas oceny ofert otrzymała 90,68 pkt. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________