SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 14.08.2012 r.

Ogłoszenie
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 200 tys. euro
na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej
dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

Numer ogłoszenia: 2012-114313-F02-PL; data zamieszczenia: 14.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.08.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala
i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Wykaz pomieszczeń kuchni (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Spis wyposażenia pomieszczeń kuchennych (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa najmu – projekt (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Umowa – projekt (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Założenia diet podstawowych (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 8 – Klasyfikacja najczęściej występujących diet (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 9 – Wykaz usług wraz z referencjami (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.09.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W związku z postępowaniem 12/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 12/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych wpłynęły oferty następujących Firm:

1. Konsorcjum firm: CATERMED S.A., ul. Siemaszki 15A, 31 – 201 Kraków i REBUS Sp. z o.o., Dąbrowa Chotomska, ul. Lipowa 36 D, 05 – 123 Chotomów.
Wartość oferty netto: 1 242 240, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 341 619,20  zł.
2. P. Dussmann Sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 55 A, 02 – 733 Warszawa.
Wartość oferty netto: 1 217 280, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 314 662,40 zł.
3. ‘’DELFA’’ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe, ul. Ostródzka 20, 03 – 289 Warszawa.
Wartość oferty netto: 1 267 200, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 368 576,00 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.09.2012 r.

WYBÓR OFERTY


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 12/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych wybrano następującą ofertę:

P. Dussmann Sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 55 A, 02 – 733 Warszawa
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymała 100 punktów.

Oferta Konsorcjum firm: CATERMED S.A., ul. Siemaszki 15A, 31 – 201 Kraków i REBUS Sp. z o.o., Dąbrowa Chotomska, ul. Lipowa 36 D, 05 – 123 Chotomów otrzymała 97,99 pkt.
Oferta Firmy ‘’DELFA’’ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe, ul. Ostródzka 20, 03 – 289 Warszawa otrzymała 96,06 pkt.

_____________________________________________________________________________________