SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 10.10.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania
o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 390826 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 10.10.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Formularz oferty (.docx) (.pdf)
2. Formularz ofertowo-cenowy (.docx) (.pdf)
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (.docx) (.pdf)
5. Umowa – projekt (.docx) (.pdf)
6. Wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.10.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 13/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach złożono dwie oferty. Poniżej, Zamawiający przedstawia zestawienie złożonych ofert (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.10.2012 r.

WYBÓR OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach wybrano następujące oferty:

Zadanie nr 1 – oferta firmy Diagnos Spółka  z o.o., wartość brutto: 27 000,00 zł
Zadanie nr 2 – oferta firmy BiaMediTek Spółka z o.o., wartość brutto: 50 652,00 zł

Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały najwyższą ilość pkt.
Poniżej Zamawiający przedstawił ocenę wszystkich ofert (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________