SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 12.11.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne
SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 444804 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.11.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ w Sejnach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 16.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 455990 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, 16.11.2012 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, 16.11.2012 r.

MODYFIKACJA  TREŚCI SIWZ

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 5 podp. k) w związku z pkt 22 odpowiedzi na pytania

DOTYCHCZASOWE DANE:
k) Na kopercie należy umieścić następującą treść:
„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I KOMUNIKACYJNE SPZOZ W SEJNACH PAKIET …..  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.11.2012  GODZ. 9.00”

AKTUALNE DANE:
k) Na kopercie należy umieścić następującą treść:
„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I KOMUNIKACYJNE SPZOZ W SEJNACH PAKIET …..  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.11.2012  GODZ. 12.00”

_____________________________________________________________________________________

Sejny, 19.11.2012 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, 26.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie
mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________