SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 14.11.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę aparatu do pomiaru akcji serca płodu
wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy
dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 449626 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.11.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę aparatu do pomiaru akcji serca płodu
wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy
dla
SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Formularz oferty (.docx) (.pdf)
2. Formularz ofertowo-cenowy (.docx) (.pdf)
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (.docx) (.pdf)
5. Umowa – projekt (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 465500 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu do pomiaru akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę:

BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02 – 239 Warszawa
wartość brutto oferty: 6 804,00 zł

Oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.11.2012 r.

WYBÓR OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu do pomiaru akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy dla SP ZOZ w Sejnach wybrano ofertę firmy:

BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02 – 239 Warszawa
wartość brutto oferty: 6 804,00 zł

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________