SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 22.11.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku - pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1.

Numer ogłoszenia: 466242 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.11.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (.docx) (.pdf)
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (.docx) (.pdf)
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Dotyczy osób fizycznych) (.docx) (.pdf)
5. Załącznik nr 5 – Doświadczenie wykonawcy (.docx) (.pdf)
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji (wzór do ewentualnego wykorzystania) (.docx) (.pdf)
7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.11.2012

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 16/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 wpłynęły zapytania:

1. Prosimy o zamieszczenie informacji dotyczących podstawowych danych technicznych budynków:
- konstrukcja / technologia obiektu,
- liczba kondygnacji,
- kubatura części ogrzewanej,
- sposób przygotowania ciepłej wody,
- rodzaj ogrzewania budynku.
2. Proszę o podanie ogólnych parametrów tj. powierzchnia użytkowa oraz kubatura dla budynku Poradni Lekarzy Rodzinnych w Sejnach ul. 1-go Maja 2 położonego na działce o nr geod. 698/9 oraz dla budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach ul. dr E. Rittlera 1 położonego na działce o nr geod. 3.
3. Proszę o udostępnienie inwentaryzacji budynków.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Dane techniczne: działka nr 3
1. Budynek administracji (.doc) (.pdf)
2. Budynek garażowo – warsztatowy (.doc) (.pdf)
3. Budynek pralnia – kotłownia (.doc) (.pdf)
4. Budynek socjalno-techniczny (.doc) (.pdf)
5. Budynek Szpitala Powiatowego (.doc) (.pdf)
6. Budynek zaplecze techniczne (.doc) (.pdf)
7. Mapa działka nr 3 (.dwg)
Dane techniczne: działka nr 698/9
1. Budynek POZ (.doc) (.pdf)
2. Mapa działka nr 698/9 (.dwg)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.11.2012

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 16/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.11.2012

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 16/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach” w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 wpłynęły następujące oferty:
1. SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, wartość brutto oferty: 144 525,00 zł
2. PIO-SAN Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo-Budowlane mgr Ćwiek Piotr, ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce, wartość brutto oferty: 85 500,00 zł
3. SOLARPOL, Polskie Centrum Energii Odnawialnej, ul. Zagumnie 49, 32-440 Sułkowice, wartość brutto oferty: 121 155,00 zł
4. AKO-Projekt Andrzej Kołomecki, ul. Zamenhofa 17/3, 15-435 Białystok, wartość brutto oferty: 79 950,00 zł
5. Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, ul. Sikorskiego 57A, 16-400 Suwałki, wartość brutto oferty: 49 450,00 zł
6. PROBEST s.c., ul. Sejneńska 15, 16-400 Suwałki, wartość brutto oferty: 48 954,00 zł

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach” w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U Nr 113, poz. 759).

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przeważa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

_____________________________________________________________________________________