SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 06.12.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku
z podziałem na 16 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 493532 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.12.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy
dla SP ZOZ w Sejnach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.doc) (.pdf)
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie  zgodnie z art. 22 ust.1 (.doc) (.pdf)
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie  zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 (.doc) (.pdf)
5. Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.12.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 505424 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.12.2012 r.

ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na wykreśleniu Pakietu nr 13. System zamknięty próżniowy lub aspiracyjno – próżniowy pobierania krwi. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. W załączeniu Zamawiający zamieszcza treść dokonanej zmiany.

Poprawione załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załącznik nr 1 (poprawiony)– Formularz oferty (.doc) (.pdf)
2. Załącznik nr 2 (poprawiony)– Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 13.12.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 17/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły następujące oferty (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 31.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wybrano następujące oferty (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.01.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach w zakresie pakietu nr 4 wybrano ofertę Firmy:

SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A.  ul. Częstochowska 38/52  93-121 Łódź

Wybrana oferty spełnia wymagania SIWZ,  podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________