SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 06.12.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 494540 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.12.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (.docx) (.pdf)
5. Załącznik nr 5 – Umowa - projekt (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.12.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 18/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.doc) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach złożono następujące oferty:
1. BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02 – 239 Warszawa, Zadanie nr 2 - wartość brutto oferty: 9 882,00 zł.
2. BiaMediTek Spółka z o.o.,  ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, Zadanie nr 1 - wartość brutto oferty: 61 344,00 zł

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.12.2012 r.

WYBÓR OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach wybrano następujące oferty:
1. BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02 – 239 Warszawa, Zadanie nr 2 - wartość brutto oferty: 9 882,00 zł.
2. BiaMediTek Spółka z o.o.,  ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, Zadanie nr 1 - wartość brutto oferty: 61 344,00 zł
Oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________