SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 14.12.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku - pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 i przy ul. 22 Lipca 45

Numer ogłoszenia: 511790 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.12.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach” w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 i przy ul. 22 Lipca 45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (.docx) (.pdf)
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (.docx) (.pdf)
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Dotyczy osób fizycznych) (.docx) (.pdf)
5. Załącznik nr 5 – Doświadczenie wykonawcy (.docx) (.pdf)
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji (wzór do ewentualnego wykorzystania) (.docx) (.pdf)
7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy (.docx) (.pdf)
8. Załącznik nr 8 – Parametry równoważności pompy ciepła wlk.1 (.docx) (.pdf)
9. Załącznik nr 9 – Parametry równoważności pompy ciepła wlk.2 (.docx) (.pdf)
10. Załącznik nr 10 – Parametry równoważności pompy ciepła wlk.3 (.docx) (.pdf)
11. Załącznik nr 11 – Parametry równoważności pompy ciepła wlk.4 (.docx) (.pdf)
12. Załącznik nr 12 – Parametry równoważności kolektorów słonecznych (.doc) (.pdf)
13. Załącznik nr 13 – Parametry równoważności kolektorów gruntowych (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.12.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 19/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku - pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 i przy ul. 22 Lipca 45 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.01.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach” w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 i przy ul. 22 Lipca 45 wpłynęła oferta Firmy:

Usługi Projektowo – Techniczne i Komputerowe Andrzej Urbanowicz
ul. Papieża Jana Pawła II 16/57, 16 – 400 Suwałki
wartość oferty brutto: 138 375,00 zł

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.01.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach” w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 i przy ul. 22 Lipca 45  w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U Nr 113, poz. 759).

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przeważa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

_____________________________________________________________________________________