SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 25.01.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON

Numer ogłoszenia: 35396 - 2013; data zamieszczenia:25.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.01.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowo – cenowy. (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa (projekt). (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.02.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1:  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
Zadanie nr 2:  Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.”
oferty złożyły następujące Firmy:

1. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna
ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka
Zadanie nr 1 - wartość brutto oferty: 381 300,00 zł.

2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk
Zadanie nr 1 - wartość brutto oferty: 387 450,00 zł
Zadanie nr 2 - wartość brutto oferty: 99 482,40 zł

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.02.2013 r.

WYBÓR OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1:  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
Zadanie nr 2:  Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON”
wybrano następujące oferty:

- w zakresie Zadania nr 1 wybrano ofertę Firmy: SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka
- w zakresie Zadania nr 2 wybrano ofertę Firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały najwyższą ilość pkt. Wszystkie złożone przez Wykonawców oferty spełniają wymagania SIWZ. Poniżej Zamawiający przedstawił ocenę wszystkich ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________