SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 11.02.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku
z podziałem na pięć pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 55366 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.02.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku
z podziałem na pięć pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.02.2013 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI


W postępowaniu 02/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku z podziałem na pięć  pakietów dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.02.2013 r

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku z podziałem na pięć  pakietów dla SP ZOZ w Sejnach złożono następujące oferty:

1. GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60 – 322 Poznań, Pakiet nr 5 - wartość brutto oferty: 3 888,00 zł.
2. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 17A, 15 – 703 Białystok,  Pakiet nr 1 - wartość brutto oferty: 12 352,50 zł.
3. Konsorcjum: ’’PGF URTICA’’ Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54 – 613 Wrocław i  PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Pakiet nr 5 - wartość brutto oferty: 3 240,00 zł.
4. Zakład Usługowo – Handlowy ,,PROLAB’’, ul. Rzymowskiego 43/3, 15 – 349 Białystok, Pakiet nr 2  - wartość  brutto oferty: 4 828,68 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.02.2013 r.

WYBÓR  OFERT

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku z podziałem na pięć  pakietów dla SP ZOZ w Sejnach wybrano następujące oferty:

- w zakresie pakietu nr 1 wybrano ofertę Firmy: JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 17A, 15 – 703 Białystok
- w zakresie pakietu nr 2 wybrano ofertę Firmy: Zakład Usługowo – Handlowy ,,PROLAB’’
ul. Rzymowskiego 43/3, 15 – 349 Białystok
- w zakresie pakietu nr 5 wybrano ofertę Firmy: Konsorcjum: ’’PGF URTICA’’ Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54 – 613 Wrocław i PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Poniżej zamawiający przedstawił ocenę wszystkich ofert.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer pakietu

Ilość pkt w kryterium cena

Razem

1.

GSK Services Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189, 60 – 322 Poznań

5

83,33

83,33

2.

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 17A, 15 – 703 Białystok

1

100

100

3.

Konsorcjum: ’’PGF URTICA’’ Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54 – 613 Wrocław i  PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

5

100

100

4.

Zakład Usługowo – Handlowy ,,PROLAB’’
ul. Rzymowskiego 43/3, 15 – 349 Białystok

2

100

100