SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 15.03.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania:
1. Narzędzia jednorazowe
2. Pojemniki
3. Kolposkop optyczny

Numer ogłoszenia: 104404 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 15.03.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania:
1. Narzędzia jednorazowe
2. Pojemniki
3. Kolposkop optyczny

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.03.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 087 5162138, fax. 087 5162341.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny Sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny Sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 marca 2013 roku, o godz. 12:30.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.03.2013 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 03/ZP/2013 na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.04.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy z podziałem na trzy  zadania złożono następujące oferty:

1. CENTRUM MIKROSKOPII SOWIŃSCY S.C., ul. Arkuszowa 58, 01 – 934 Warszawa,
zadanie nr 3 - wartość brutto oferty: 8100,00 zł, cena jednej roboczogodziny wraz z dojazdem serwisu pozagwarancyjnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia w danym roku: 690 zł brutto, tj. 43%.

2. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.,  ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl,
zadanie nr 1 - wartość brutto oferty: 193280,04 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.04.2013 r

WYBÓR OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania wybrano następujące oferty:

1. W zakresie zadanie nr 3. Kolposkop optyczny, oferta:
CENTRUM MIKROSKOPII SOWIŃSCY S.C., ul. Arkuszowa 58, 01 – 934 Warszawa.
2. W zakresie zadania nr 1. Narzędzia jednorazowe, oferta:
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl.

Oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________