SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 05.04.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na wykonanie pomieszczenia przy istniejącym budynku dźwigu szpitala z przeznaczeniem na serwerownię obsługującą realizacje projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Numer ogłoszenia: 133438 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.04.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie pomieszczenia przy istniejącym budynku dźwigu szpitala z przeznaczeniem na serwerownię obsługującą realizacje projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Dokumentacja techniczna (.zip)

_____________________________________________________________________________________

 Sejny, dnia 24.04.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pomieszczenia przy istniejącym budynku dźwigu szpitala z przeznaczeniem na serwerownię obsługującą realizacje projektu „Podlaski System Informacyjny e–Zdrowie” złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Łukasz Pałuska, adres: Aleksandrowo 28, 16 – 503 Krasnopol,
wartość oferty brutto – 41 417,47 zł.
2. Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ARKADA”, adres: ul. Kowalskiego 24/16, 16 – 400 Suwałki,
wartość oferty brutto – 57 393,90 zł.
3. Gober Firma Budowlana Szymon Gober, adres: ul. Wojska Polskiego 23 ABC/61, 16 – 400 Suwałki,
wartość oferty brutto – 46 576,30 .

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.04.2013 r.

WYBÓR OFERTY


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pomieszczenia przy istniejącym budynku dźwigu szpitala z przeznaczeniem na serwerownię obsługującą realizacje projektu „Podlaski System Informacyjny e–Zdrowie” wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Łukasz Pałuska
Aleksandrowo 28, 16 – 503 Krasnopol

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

Oferta firmy:
- Przedsiębiorstwo Projektowo–Budowlane „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16, 16–400 Suwałki otrzymała 72,16 pkt.
- Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23 ABC/61, 16–400 Suwałki otrzymała 88,92.

_____________________________________________________________________________________