SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 21.05.2013 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup i dostawa nowego kardiomonitora.
2. Rozbudowa posiadanego przez oddział kardiomonitora PM9000 o opcje.


Numer ogłoszenia: 197680 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.05.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa  zadania:
1. Zakup i dostawa nowego kardiomonitora.
2. Rozbudowa posiadanego  przez oddział kardiomonitora PM9000 o opcje.


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o niepodleganiu  wykluczenia z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 03.06.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania: 1. Zakup i dostawa nowego kardiomonitora. 2. Rozbudowa posiadanego  przez oddział kardiomonitora PM9000 o opcje, wpłynęła jedna oferta. Ofertę w zakresie dwóch zadań złożyła firma BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15–399 Białystok. Wartość brutto oferty dla zadania nr 1 wynosi: 13 500 zł. Wartość brutto oferty dla zadania nr 2 wynosi: 10 530 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 03.06.2013 r.

WYBÓR OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania: 1. Zakup i dostawa nowego kardiomonitora. 2.Rozbudowa posiadanego  przez oddział kardiomonitora PM9000 o opcje, wybrano ofertę firmy:

BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15–399 Białystok

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________