SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 06.06.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów

Numer ogłoszenia: 217512 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.06.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 2 (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 225080 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 87 5162138, fax. 87 5162341.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
- W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: SP ZOZ W Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.
- W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 12:00, miejsce: SP ZOZ W Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.06.2013 godzina 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 13.06.2013 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu przetargowym  06/ZP/2013 na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów  wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf).

Pakiet 6a i 6b (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.06.2013 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w powyższym  piśmie „Zapytania wraz z odpowiedziami” w odpowiedzi na pytanie w pkt nr 53 doszło do omyłki pisarskiej.

W pkt. nr 53 jest: „Pakiet 12, pozycja 14,18,19,20,22,25-27. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.”
Powinno być: „Pakiet 12, pozycja 14,18,19,20,22,25-27. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.”

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.06.2013 r

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów wpłynęły następujące oferty:

1. Johnson § Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa
Pakiet nr 2 – 16 256,50 zł brutto
Pakiet nr 3 – 155 806,20 zł brutto
Pakiet nr 4 – 37 620,72 zł brutto
Pakiet nr 5 – 200 212,40 zł brutto
2. ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04 – 985 Warszawa
Pakiet nr 10 – 4 799,52 zł brutto
3. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50 – 502 Wrocław
Pakiet nr 7 - 2 698,92 zł brutto
4. COOLOR TRADING Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02 – 815 Warszawa
Pakiet nr 6a - 90 309,60 zł
5. INTER CONSULT Sp. J., M. Sitek, D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94-18, 91 – 347 Łódź
Pakiet nr 18 - 37 800,00 zł brutto
6. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95 – 200 Pabianice
Pakiet nr 9 – 17 334,00 zł brutto
7. BOWA INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp. k., łotkowa, ul. Obornicka 10, 62 – 002 Suchy Las
Pakiet nr 8 – 5 065,20 zł brutto
8. Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grudziądzka 159A, 87 – 100 Toruń
Pakiet nr 4 – 24 678,00 zł brutto
9. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Pakiet nr 11 – 1 935,06 zł brutto
Pakiet nr 12 – 19 074,27 zł brutto
Pakiet nr 13 – 8 252,54 zł brutto
Pakiet nr 14 – 3 717,99 zł brutto
Pakiet nr 15 – 14 639,32 zł brutto
Pakiet nr 16 – 50 033,89 zł brutto
Pakiet nr 17 – 24 440,75 zł brutto
10. POLHERNIA Beata Galos, ul. Jagiellońska 287 c/7, 80 – 366 Gdańsk
Pakiet nr 1 – 77 976,00 zł brutto

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.06.2013 r

WYBÓR OFERT


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów wybrano następujące oferty:

1. W zakresie pakietu nr 1 - POLHERNIA  Beata Galos ul. Jagiellońska 287 c/7, 80 – 366   Gdańsk 
2. W zakresie pakietu nr 5 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa
3. W zakresie pakietu nr 6a - COOLOR TRADING Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02 – 815 Warszawa
4. W zakresie pakietu nr 7 - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50 – 502 Wrocław
5. W zakresie pakietu nr 8 - BOWA INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp. k., Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62 – 002 Suchy Las
6. W zakresie pakietu nr 9 - PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka   133/151, 95 – 200 Pabianice
7. W zakresie pakietu nr 10 - ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04 – 985 Warszawa
8. W zakresie pakietu nr 14 - AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl
9. W zakresie pakietu nr 18 - INTER CONSULT Sp. J., M. Sitek, D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94-18, 91 – 347 Łódź

Oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.06.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 6B


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr 6b.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzień 18 czerwca 2013 r.
W wyznaczonym terminie w zakresie pakietu nr 6b nie została złożona żadna oferta.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.07.2013 r.

WYBÓR OFERT


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów wybrano następujące oferty:
1. Pakiet nr 2,3,4 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa
2. Pakiet nr 11, 12, 13, 15, 16, 17 - AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.
Poniżej Zamawiający przedstawia ocenę ofert. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________