SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 19.06.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu.
2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.

Numer ogłoszenia: 234332 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.06.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu.
2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 2 (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo – cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.07.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu.
2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.
wpłynęła jedna oferta w zakresie zadania nr 1 złożona przez ENDO ELEKTRONIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 11B,  05 – 805 Kanie
Wartość brutto oferty: 115 398,00 zł
Cena brutto jednej roboczogodziny bez dojazdu serwisu pogwarancyjnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku, podana kwotowo i procentowo: 210,00 zł, tj. 15%.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.07.2013 r.

WYBÓR OFERTY


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zadania nr 1 - Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu wybrano ofertę firmy ENDO ELEKTRONIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 11B,  05 – 805 Kanie.
Oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, uzyskała 100 pkt podczas oceny ofert.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.07.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 2 - Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu
2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych na dzień 27 czerwca 2013 r.
W wyznaczonym terminie w zakresie zadania nr 2 -  Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych  nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

_____________________________________________________________________________________