SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 25.06.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

Numer ogłoszenia: 242934 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.06.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.07.2013 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu przetargowym  08/ZP/2013 na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.07.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych złożono jedną ofertę na trzy pakiety:
Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12 – 230 Biała Piska
Pakiet nr 1 – 156 018,88 zł brutto
Pakiet nr 2 – 12 043,35  zł brutto    
Pakiet nr 3 – 4 979,61 zł brutto

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.07.2013 r.

WYBÓR OFERTY


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie pakietu nr 1, 2 i 3 wybrano ofertę firmy: Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12 – 230 Biała Piska.
Oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, uzyskała 100 pkt podczas oceny.

_____________________________________________________________________________________