SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 07.08.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup i dostawa nowego, wyprodukowanego w 2013 r. zestawu do cięcia i koagulacji tkanek.
2. Zakup i dostawa nowych, wyprodukowanych w 2013 r. pomp objętościowych - 2 szt.

Numer ogłoszenia: 317692 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.08.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zakup i dostawa nowego, wyprodukowanego w 2013 r. zestawu do cięcia i koagulacji tkanek.
2. Zakup i dostawa nowych, wyprodukowanych w 2013 r. pomp objętościowych - 2 szt.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo - cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 16.08.2013 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu przetargowym 09/ZP/2013 dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania: 1. Zakup i dostawa nowego, wyprodukowanego w 2013 r. zestawu do cięcia i koagulacji tkanek. 2. Zakup i dostawa nowych, wyprodukowanych w 2013 r. pomp objętościowych – 2 szt. wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.08. 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  z podziałem na dwa  zadania złożono następujące oferty:

1. Johnson & Johnson Polska Spółka  z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, oferta w zakresie zadania nr 1. Zakup i dostawa nowego, wyprodukowanego w 2013 r. zestawu do cięcia i koagulacji tkanek. Wartość brutto oferty: 74 617,20 zł.

2. BiaMediTek Spółka z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, oferta w zakresie zadania nr 2. Zakup i dostawa nowych, wyprodukowanych w 2013 r. pomp objętościowych – 2 szt. Wartość brutto oferty: 13 608,00 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.08. 2013 r.

WYBÓR OFERT


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące oferty:
- w zakresie zadania nr 1 wybrano ofertę Johnson & Johnson Polska Spółka  z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa,
- w zakresie zadania nr 2 wybrano ofertę BiaMediTek Spółka z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok.
Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów.

_____________________________________________________________________________________