SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 07.10.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę leków z podziałem na 2 pakiety

Numer ogłoszenia: 405404 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.10.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę leków z podziałem na 2 pakiety

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo-cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 10.10.2013 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu przetargowym 11/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków z podziałem na 2 pakiety wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 pkt. 1 oraz pkt. 3 słów „niezrealizowanej części” przedmiotu umowy?
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga leku w dawce 50 mg/2 ml x 5 amp.?
Odpowiedź. Tak, Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga leku w dawce 50 mg/2 ml x 5 amp.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.10.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, SP ZOZ w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym 11/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków z podziałem na 2 pakiety, złożono następujące oferty:

1. Farmacol S.A. (Lider); Farmacol DS. Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Pakiet nr 1 – 29 506,14 zł brutto
2. PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Pakiet nr 1 – 39 783,05 zł brutto
Pakiet nr 2 – 6 494,04 zł brutto

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.10.2013 r.

WYBÓR  OFERT

Zamawiający, SP ZOZ w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym 11/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków z podziałem na 2 pakiety, wybrano następujące oferty:

1. Pakiet nr 1 - Farmacol S.A. (Lider); Farmacol DS. Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
2. Pakiet nr 2 - PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

Oferta dotycząca pakietu nr 2 złożona przez PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź podczas oceny ofert otrzymała 74,17 pkt.

_____________________________________________________________________________________