SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 20.11.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę nowej, wyprodukowanej w 2013 r. pompy
strzykawkowej sterowanej elektronicznie

Numer ogłoszenia: 473178 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.11.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę nowej, wyprodukowanej w 2013 r. pompy
strzykawkowej sterowanej elektronicznie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo-cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.11.2013 r.

ZAPYTANIE WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W postępowaniu przetargowym 12/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nowej, wyprodukowanej w 2013 r. pompy strzykawkowej sterowanej elektronicznie wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy załącznika nr 4. Formularz ofertowo-cenowy, pkt 3.
Co Zamawiający ma na myśli „(poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)”.
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli pompę strzykawkową sterowaną elektronicznie wraz z zestawem do zamontowania w karetce.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.11.2013 r.


ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


W postępowaniu przetargowym 12/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nowej, wyprodukowanej w 2013 r. pompy strzykawkowej sterowanej elektronicznie wpłynęła jedna oferta złożona przez: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl. Wartość brutto oferty: 5 948,64 zł.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.11.2013 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


W postępowaniu przetargowym 12/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nowej, wyprodukowanej w 2013 r. pompy strzykawkowej sterowanej elektronicznie wybrano ofertę złożoną przez: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl. Wartość brutto oferty: 5 948,64 zł.
Oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, uzyskała 100 pkt podczas oceny.

_____________________________________________________________________________________