SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 21.11.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia
komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sejnach

Numer ogłoszenia: 476504 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.11.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia
komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sejnach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.11.2013 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z  2013 r. Nr, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.11.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.12.2013 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z  2013 r. Nr, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytania jakie wpłynęło do Zamawiającego, wraz z udzieloną odpowiedzią:

Prosimy o modyfikację zapisu Klauzuli umów wieloletnich w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Po zmianie powinno być:
Klauzula wypowiedzenia w przypadku umów wieloletnich
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

  1. wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy - po przekroczeniu 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej(składka przypisana za okres 9 miesięcy) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony , pomniejszonej o brokeraż,  
  2. istotna zmiana  warunków reasekuracyjnych;
  3. zmiana zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.12.2013 r

. WYBÓR OFERT

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach (.pdf).

_____________________________________________________________________________________