SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 03.01.2014 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu
pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
w celu podniesienia standardu świadczonych usług",
zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

Numer ogłoszenia: 3296 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 03.01.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu
pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
w celu podniesienia standardu świadczonych usług”,

zwany dalej Inżynierem Kontraktu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy). (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy). (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz usług. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Wzór umowy. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 8 – Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Numer ogłoszenia: 8992 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3296 - 2014 data 03.01.2014 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 10.01.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Numer ogłoszenia: 11608 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3296 - 2014 data 03.01.2014 r.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.01.2014 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu złożono następujące oferty:

1.            WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. dr A. Kuklińskiego 3 ,,B’’, 07 – 410 Ostrołęka
Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł
2.            Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10 – 542 Olsztyn
Wartość oferty brutto: 180 810,00 zł
3.            DDG Sp. z o.o. sp. k., ul. Warszawska 100, 21 – 500 Biała Podlaska
Wartość oferty brutto: 242 997,57 zł
4.            WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03 – 576 Warszawa
Wartość oferty brutto: 230 010,00 zł
5.            Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60 – 164 Poznań
Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł
6.            Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9 
Wartość oferty brutto: 88 560,00 zł
7.            BUT – INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 A, 03 – 140 Warszawa
Wartość oferty brutto: 687 570,00 zł
8.            ‘’Inżynieria Projektu’’ Elżbieta Kiwierowicz – Mogielnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23
Wartość oferty brutto: 109 470,00 zł
9.            NIERUCHOMIŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn
Wartość oferty brutto: 166 050,00 zł

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 23.01.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:

Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz,
16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (100%) i udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert, które podczas oceny otrzymały następującą ilość punktów:

1.            WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. dr A. Kuklińskiego 3 ,,B’’, 07 – 410 Ostrołęka
Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57
2.            Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10 – 542 Olsztyn
Wartość oferty brutto: 180 810,00 zł, liczba pkt. 48,98
3.            DDG Sp. z o.o. sp. k., ul. Warszawska 100, 21 – 500 Biała Podlaska
Wartość oferty brutto: 242 997,57 zł, liczba pkt. 36,44
4.            WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03 – 576 Warszawa
Wartość oferty brutto: 230 010,00 zł, liczba pkt. 38,50
5.            Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60 – 164 Poznań
Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57
6.            Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9 
Wartość oferty brutto: 88 560,00 zł, liczba pkt. 100
7.            BUD – INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 A, 03 – 140 Warszawa
Wartość oferty brutto: 687 570,00 zł, liczba pkt. 12,88
8.            ‘’Inżynieria Projektu’’ Elżbieta Kiwierowicz – Mogielnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23
Wartość oferty brutto: 109 470,00 zł, liczba pkt. 80,90
9.            NIERUCHOMIŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn
Wartość oferty brutto: 166 050,00 zł, liczba pkt. 53,33

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę:  Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9 zgodnie z art. 91 ust. 1. Wybrana oferta, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.01.2014 r.
                                

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:
Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz,
16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9.
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (100%) i udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę.Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert, które podczas oceny otrzymały następującą ilość punktów:

1. WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. dr A. Kuklińskiego 3 ,,B’’, 07 – 410 Ostrołęka
Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57
2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10 – 542 Olsztyn
Wartość oferty brutto: 180 810,00 zł, liczba pkt. 48,98
3. DDG Sp. z o.o. sp. k., ul. Warszawska 100, 21 – 500 Biała Podlaska
Wartość oferty brutto: 242 997,57 zł, liczba pkt. 36,44
4. WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03 – 576 Warszawa
Wartość oferty brutto: 230 010,00 zł, liczba pkt. 38,50
5. Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60 – 164 Poznań
Wartość oferty brutto: 194 340,00 zł, liczba pkt. 45,57
6. Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9
Wartość oferty brutto: 88 560,00 zł, liczba pkt. 100
7. BUD – INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 A, 03 – 140 Warszawa
Wartość oferty brutto: 687 570,00 zł, liczba pkt. 12,88
8. ‘’Inżynieria Projektu’’ Elżbieta Kiwierowicz – Mogielnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23
Wartość oferty brutto: 109 470,00 zł, liczba pkt. 80,90
9. NIERUCHOMIŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn
Wartość oferty brutto: 166 050,00 zł, liczba pkt. 53,33

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę:  Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. E. Młynarskiego 3 lok 9 zgodnie z art. 91 ust. 1. Wybrana oferta, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. po dniu 28.01.2014 r.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach
Waldemar Kwaterski

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.01.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI
OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 23.01.2014 r.

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z informacją przekazaną przez Wykonawcę NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 23.01.2014r.

Informujemy, że w dniu 28.01.2014 r. r. do Zamawiającego wpłynęła od Wykonawcy NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn, informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany przepisami art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp;
2. Niezgodnym z przepisami ustawy Pzp zaniechaniu czynności, co do której zamawiający jest zobowiązany przepisami art. 90 ust. 1 ustawy PZP;
3. Niezgodnym z przepisami ustawy Pzp zaniechaniu czynności, co do której zamawiający jest zobowiązany przepisami art. 96 ust. 3 ustawy Pzp i § 5 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 w sprawie protokołu: w związku z nieudostępnieniem wykonawcy i nieprzesłaniem drogą elektroniczną kopii ofert najpóźniej przed terminem przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;
4. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 7 ustawy PZP w związku z wyborem wykonawcy Zamówienie Publiczne Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, 16-400 Suwałki, ul E. Młynarskiego 3 lok.9, którego oferta winna być odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Odrzucona winna być również oferta wykonawcy „Inżynieria Projektu” Elżbieta Kiwierowicz Mogilnicka, 16 – 001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 2D/23.

Zamawiający uznaje zasadność przekazanej informacji na podst. art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i zawiadamia  o powtórzeniu czynności - zbadaniu czy zakwestionowane oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia a następnie przystąpi do powtórzenia czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 03.02.2014 r.

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o powtórzeniu czynności oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________