SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 14.01.2014 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro
na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów

Numer ogłoszenia: 15092 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.01.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro
na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Wzór umowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.01.2014 r.

Numer ogłoszenia: 21182 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15092 - 2014 data 14.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 087 5162138, fax. 087 5162341.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
- W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.
- W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 28.01.2014 godzina 12:30
Miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.01.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów wpłynęły w wymaganym terminie następujące oferty (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.02.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE PAKIETU NUMER 1, 5, 6, 7, 8, 10 ,11

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert w zakresie pakietów: 1, 5, 7, 8, 10, 11 złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.02.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE PAKIETU NUMER  NR 9

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty w zakresie pakietu nr 9 złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.02.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE PAKIETU NUMER  NR 2 i 3

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert w zakresie pakietów nr 2 i 3 złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________