SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 02.04.2014 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

Numer ogłoszenia: 111406 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 02.04.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświad. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2A – Oświad. o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowo-cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa - projekt (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.04.2014 r

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH I O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2

1. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w wymaganym terminie złożono oferty z następującymi cenami:

1. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, ul. Ełcka 9B, 19 – 300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, w zakresie Zadania nr 1 – 335 347,20 zł brutto.
2. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa   „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicz 1, 19 – 300 Ełk, w zakresie Zadania nr 1 – 335 347,20 zł brutto, w zakresie Zadania nr 2 – 92 680,50 zł brutto.

2. W zakresie Zadania nr 2 – Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa   „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicz 1, 19 – 300 Ełk. Oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.

3. Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego w zakresie Zadania nr 2 – Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.04.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 1

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zakresie Zadania nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli zostały złożone dodatkowe oferty o takiej samej cenie.
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania nr 1 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicz 1, 19 – 300 Ełk, wartość - 335 347,20 zł brutto,
2. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, ul. Ełcka 9B, 19 – 300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, wartość - 335 347,20 zł brutto.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, który stanowi ,,Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych”, wezwał ww. Wykonawców do złożenia w terminie do dnia 18.04.2014 r. do godz. 14:35 ofert dodatkowych w zakresie Zadania nr 1.
W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty dodatkowe opiewające także na tą samą kwotę tj. 334 166,40 zł.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

_____________________________________________________________________________________