SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 16.04.2014 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu
pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
w celu podniesienia standardu świadczonych usług",
zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

Numer ogłoszenia: 130416 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 16.04.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu
pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
w celu podniesienia standardu świadczonych usług”,

zwany dalej Inżynierem Kontraktu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy). (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy). (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz usług. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Wzór umowy. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 8 – Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.04.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.05.2014 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu złożono następujące oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.05.2014 r.

INFORMACJA O WYKLUCZEMIU Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając zgonie z art. 24 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zawiadamia o wykluczeniu z postępowania następujących Wykonawców (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 07.05.2014 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy:


Tomas Consulding S.A.,
ul. Lniana 43, 15-665 Białystok

Oferta w/w firmy spełnia wymagania SIWZ, podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt., jest korzystna pod wzgledem finansowy. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________