SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 24.04.2014 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego

Numer ogłoszenia: 139010 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.04.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświad. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2A – Oświad. o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowo-cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa - projekt (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.05.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego.
Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli zostały złożone dodatkowe oferty o takiej samej cenie.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka   z o.o., ul. Łukasiewicz 1, 19 – 300 Ełk, wartość - 338 889,60 zł brutto,
2. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, ul. Ełcka 9B, 19 – 300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, wartość - 338 889,60 zł brutto.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, który stanowi ,,Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych”, wezwał ww. Wykonawców do złożenia w terminie do dnia 12.05.2014 r. do godz. 14:00 ofert dodatkowych w zakresie ww postępowania.
W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty dodatkowe opiewające także na tą samą kwotę tj. 338 889,60 zł brutto.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

_____________________________________________________________________________________