SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 05.05.2014 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207
tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1: System zamknięty aspiracyjno-próżniowy pobierania krwi.
Zadanie nr 2: Ultiva.

Numer ogłoszenia: 149418 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.05.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1. System zamknięty aspiracyjno-próżniowy pobierania krwi.
Zadanie nr 2. Ultiva.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświad. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2A – Oświad. o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wzór umowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.05.2014 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 6 dopuści strzykawko – probówki o śr.  11,5 mm?
Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 7 dopuści strzykawko – probówki o poj. 10 ml?
Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.05.2014 r

INFORMACJA
O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERT

I. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1. System zamknięty aspiracyjno – próżniowy pobierania krwi
Zadanie nr 2. Ultiva
złożono następujące oferty:
1. GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60–322 Poznań, Zdanie nr 2 – 2 332,80 zł.
2. Z.U.H. PROLAB Tadeusz Borowski, ul. Rzymowskiego 43/3, 15 – 349 Białystok, Zdanie nr 1 – 4 828,68 zł.
II. Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych ww  postępowaniu  wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1. Odnośnie zadania nr 1 oferta – Z.U.H. PROLAB Tadeusz Borowski, ul. Rzymowskiego 43/3, 15 – 349 Białystok,
2. Odnośnie zadania nr 2 oferta – GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60–322 Poznań

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (100%) i udzieli zamówienia ww Wykonawcom ponieważ spełniają wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferowali korzystne cenę.
Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1  litera a ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____________________________________________________________________________________.