SP ZOZ Sejny

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.07.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 14.07.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.07.2014 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający poniżej przedstawia zbiorcze zestawienie ofert. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający poniżej przedstawia zbiorcze zestawienie wybranych ofert. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 01.08.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
w zakresie pakietu nr 10

  1. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów w zakresie pakietu nr 10 wybrał ofertę Wykonawcy:

        ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, wartość oferty 6 480,00 zł.

Wybrana oferta spełnia warunki SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, otrzymała  100 pkt., w związku z tym Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.

Zamawiający poniżej przedstawia zbiorcze zestawienie oceny ofert.


Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer pakietu

Wartość brutto pakietu w zł

Ilość punktów

6

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

10

14 612,40

44,35

9

ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

10

6 480,00

100

Obie oferty spełniają wymagania SIWZ.

  1. Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________