SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 11.02.2015 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro
na dostawy materiałów jednorazowego użytku.

Numer ogłoszenia: 30678 - 2015; data zamieszczenia: 11.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.02.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro
na dostawy materiałów jednorazowego użytku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświad. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2A – Oświad. o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 16.02.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający, SPZOZ w Sejnach działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania odnośnie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów jednorazowego użytku.
Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.02.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.02.2015 r.

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań  wraz z odpowiedziami (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 27.02.2015 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.03.2015 r.

INFORMACJA O OCENIE I WYBORZE OFERT

Informacja o ocenie i wyborze ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.03.2015 r.

INFORMACJA O OCENIE I WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 11

Informacja o ocenie i wyborze oferty w zakresie pakietu nr 11 (.pdf)

_____________________________________________________________________________________