SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 04.07.2015 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro
Odbudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Numer ogłoszenia: 166000 - 2015; data zamieszczenia: 04.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budolane (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.07.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro
pn.: „Odbudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2a – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2b – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości określonej w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3b – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji do dysponowania tymi osobami określonych w  rozdziale IV pkt 1.2 SIWZ (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Wzór umowy (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Kosztorys inwestorski (.pdf)
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 8 – Opis techniczny (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 9 – Mapa zagospodarowania działki (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 31.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia o:

Dokonaniu wyboru oferty Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby – oferta uzyskała najwyższą ilość punktów  podczas oceny.

Poniżej, ocena wszystkich prawidłowo złożonych ofert.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 90%

Liczba pkt w kryterium okres oferowanej gwarancji o wadze 10%

Razem

 

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki

61,65 pkt

6 pkt

67,65 pkt

 

2

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

90,00 pkt

8 pkt

98 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby

88,51 pkt

10 pkt

98,51 pkt

 

4

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

88,95 pkt

6,17 pkt

95,12 pkt

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 02.08.2015 r. Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach otrzymał pismo od uczestnika postępowania przetargowego pn.: „Zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego” zgłaszające na podstawie art.181 ust.1 z dnia Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający informuje, że zarzuty zawarte w piśmie zostały wnikliwie przeanalizowane przez Komisję przeprowadzającą postępowanie przetargowe. Jednocześnie informujemy, że SP ZOZ w Sejnach podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności.
SP ZOZ w Sejnach działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Pzp unieważnia  dokonaną w dniu 31 lipca 2015 r. czynność polegającą na wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po ponownym badaniu i ocenie ofert Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 13.08.2015 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł brutto)

Okres gwarancji podany
w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki

 

176.574,19

 

36

 

30 dni od przedłożenia faktury

 

2

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

 

120.947,55

 

48

 

30 dni od przedłożenia faktury

 

3

Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby

 

123.000,00

 

60

 

30 dni od przedłożenia faktury

 

4

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

 

122.385,00

 

37

 

30 dni od przedłożenia faktury

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 13.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia o:

  1. dokonaniu wyboru oferty Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby – oferta uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny.

Poniżej, ocena wszystkich prawidłowo złożonych ofert.


Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 90%

Liczba pkt w kryterium okres oferowanej gwarancji o wadze 10%

Razem

 

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki

61,65 pkt

6 pkt

67,65 pkt

 

2

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

90,00 pkt

8 pkt

98 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby

88,51 pkt

10 pkt

98,51 pkt

 

4

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

88,95 pkt

6,17 pkt

95,12 pkt

  1. Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

_____________________________________________________________________________________