SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 07.10.2015 r.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 13.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE PAKIETU NR  9


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), dalej pzp, zawiadamia o:

  1. dokonaniu wyboru oferty Varimed Sp. z o.o., ul Powstańców Śląskich 5, 53-332 Warszawa, jako najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 9 zamówienia – oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w zakresie pakietu nr 9 Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze
95 %

Liczba pkt w kryterium termin dostawy o wadze
5 %

Razem

SUN-MED s.c., ul. Franciszkańska 104/112, 92-845 Łódź

81,04 pkt

5 pkt

86,04 pkt

Varimed Sp. z o.o., ul Powstańców Śląskich 5, 53-332 Warszawa

95 pkt

1,67 pkt

96,67 pkt

_____________________________________________________________________________________