SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DLA KONTRAHENTÓW
SP ZOZ W SEJNACH

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego,
tel. 87 517 23 17; e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl

• Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności;
- realizacji umów cywilnoprawnych;
- prowadzenie rozrachunków i gospodarki finansowej Zakładu.
• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z:
- art. 6 ust 1 pkt b/c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
• Odbiorcą Państwa danych osobowych będą – Dane osobowe Kontrahentów mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
• Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie – nie dotyczy;
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z ustawą o rachunkowości przez okres 5 lat od rozwiązania umowy (art. 74 ust. 2 pkt. 4)
• Przysługujące Państwu prawa to m.in.:
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
- prawo do sprostowania swoich danych,
• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych;
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.